JYKLOTTO ศึกษาวิธีการออกล็อตเตอรี่

ซึ่งแปลว่าผู้ดูแลหรือผู้รักษาเหมือนกับ JYKLOTTO  นักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งจะต้องมีผู้คอยดูแลให้ความคุ้มครองนั่นเอง จึงกลายเป็น “ขุนบาลหวย” ที่ชาวไทยรู้จักกันมานาน ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ JYKLOTTO โปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารมหาดเล็กเป็นผู้ดำเนินการออกล็อตเตอรี่ (เรียกทับศัพท์จากฝรั่ง) วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วมแสดงในงาน

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา JYKLOTTO โดยให้พระยาภาสกรวงศ์และนายเฮนรี่ อาล บาสเตอร์ ไปศึกษาวิธีการออกล็อตเตอรี่จากยุโรป จึงถือว่าเป็นล็อตเตอรี่ชุดแรก หรือครั้งแรกที่ออกจำหน่ายใน

ประเทศสยาม JYKLOTTO พิมพ์ออกมาเพียง ๒ หมื่นฉบับ ฉบับละ ๑ ตำลึง หรือ ๔ บาท โดยรางวัลที่ ๑ จ่าย ๑๐๐ ชั่ง รางวัลที่ ๒ จ่าย ๕๐ ชั่ง และรางวัลที่ ๓ จ่าย ๒๕ ชั่ง

สนใจเป็นสมาชิกคลิ๊ก JYKLOTTO เรายินดีพร้อมให้บริการ